Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

УДК 528.4 (075.8)

ББК 26.1:65.32-5 я73

Р 98

Рекомендовано редакційною радою ДВНЗ «Національний гірничий університет» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 5 від 27.05.2014)

 

Рецензенти:

І.В. Калинич, канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Ужгородського національного університету;

С.Г. Радов, канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Луганського національного аграрного університету;

М.В. Трегуб, канд. техн. наук, в. о. завідувача кафедри геодезії Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет.

 

Рябчій В.А.

Р 98  Землевпорядні вишукування у містах : навч. посіб. / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 165 с.

 

 

У цьому навчальному посібнику викладені основи землевпорядних вишукувань під час виконання робіт із землеустрою в містах. Наведено аналіз нормативно-правових актів України щодо визначення і тлумачення деяких термінів землеустрою, процедурних етапів виконання найбільш поширених робіт із землеустрою в містах, вимог до змісту документації із землеустрою та до точності виконання окремих видів геодезичних робіт тощо. Виявлено та проаналізовано проблеми, що виникають під час розроблення документації із землеустрою, запропоновані шляхи їх вирішення. Також наведено як інженеру-землевпоряднику необхідно використовувати результати вишукувань для поліпшення і контролю якості його роботи. Наприкінці кожного розділу подані контрольні питання для роздуму, самостійної перевірки засвоєного матеріалу та його повторення.

Посібник призначено для студентів, аспірантів, спеціалістів і викладачів, які займаються дослідженнями в галузі землеустрою.

 

 

УДК 528.4 (075.8)

ББК 26.1:65.32-5 я73

 

© В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, 2014

© ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2014

© 2006-2022 Інформація про сайт