Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВІ ПРАЦІ

2021

Trehub Y., Frolov V., Kondratyuk I. Scientific and practical approaches to the definition of land monitoring. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2021. No 62. P. 46-48.

Vabuolytė, V., Burinskienė, M., Sousa, S., Petrakovska, O., Trehub, M., & Tiboni, M. (2021). Increase in the Value Added of Land Due to the Establishment of Industrial Parks. Sustainability 2021, 13, 8541.

2020

O.Petrakovska, M. Trehub, Y.Trehub, O. Yankin Determining and determinable factors influencing the size of zone of land-use restriction. Mining of mineral deposits, 14 (1), 2020. Р.107-111. http://mining.in.ua/2020vol14_1_13.html

2019

Innovative resource-saving method of explosive destruction of complex-structural ferruginous quartzites // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Petrosani, Romania, 2019. P.44-62. http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Monograph-6.pdf

Investigation of the influence of soil strength properties physical nonlinearity on the calculated resistance of the foundation O. Shashenko, V. Shapoval, O. Kovrov, A. Skobenko, O. Tiutkin, K. Babii, O. Samorodov, S. Slobodyanyuk // Східно-Європейський журнал передових технологій. №6/7(102) 2019. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184946. (Scopus)

Substantiating a technique to process hard rock involving extraction of valuable components and use of wastes to form mesorelief / Обгрунтування способу переробки скельних порід з вилученням корисних компонентів та використання відходів для формування мезорельєфу / Kateryna BabiiOlexandr Ikol and Yevhenіy Malieiev // ScopusE3S Web of Conferences Volume 109 (2019) International Conference Essays of Mining Sciences and PracticeDniproUkraineJune 25-27, 2019. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900003. (Scopus)

І.Тревого, В.Рябчій, М.Трегуб, Ю.Трегуб Про встановлення меж охоронних зон режиутворюючих об'єктів. GEOFORUM’2019: тези доповідей 24 Міжнародної науково-технічної конференції (10 квітня 2019). С.19-20. http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/49662/2/2019_Trevoho_I-Pro_vstanovlennia_mezh_okhoronnykh_19-20.p...

Трегуб Ю.Є. Обґрунтування моделей державної реєстрації санітарно-захисних зон в державному земельному кадастрі. Збірник праць Х Ювілейної Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна», (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року) – Д.: НТУ "ДП", 2019. – С. 6-38 – 6-39.

Аналіз оцінки точності проекту лінійно-кутової мережі за виміряними величинами / Зуска А.В., Бровко С. // Збірник праць Х Ювілейної Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів аспірантів і молодих вчених "Наукова весна". - Дніпро, 28-26 квітня 2019 року – Д.:НТУ «ДП», 2019. –  С. 65 – 66.  

Аналіз підходів розрахунку земельної ренти земель сільськогосподарського призначення // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – С.

Введення поправних коефіцієнтів до оцінки земель в погіршених умовах експлуатації // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – С.

Введення поправних коефіцієнтів до оцінки земель в погіршених умовах експлуатації / Бабій К.В., Головко Є.І., Гойчук А.П.  // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – Том 6, с. 6-10 – 6-11.

Визначення крену флагштоку / Литовченко М.С., Гойчук А.П., Янкін О.Є. // Збірник праць X Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2019». – Дніпро, 25-26 квітня 2019 р. – Том 6, с. 6-24 – 6-25.

Обчислення об’ємів земляних робіт для вертикального планування рельєфу при проведенні інженерно-меліоративних заходів / А.В.Зуска, Гапіч Г.В. // Меліорація і водне господарство. Інститут водних проблем і меліорації НААН, Вип. 110, № 2, Київ: 2019.  С. 250 – 257. 

Особливості виконання робіт із землеустрою та ведення кадастрів в Україні та Анголі / Малонда К.Б., Янкін О.Є. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 29 грудня 2019 р.

Про спостереження за стабільністю об’єкта історії та монументального мистецтва у м. Дніпро / Мнішенко Т.В., Рибакова А.А., Янкін О.Є. // Збірник праць X Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2019». – Дніпро, 25-26 квітня 2019 р. –  Том 6, с. 6-26 – 6-27.

Систематизація видів відходів на землях промисловості/ Трегуб М.В., Чайка Т.М. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 419-427.

2018

Research of Compatibility and Systemity of Land Management Terminology / Igor Trevoho, Valery Riabchii, Vladyslav Riabchii // International Scientific Journal “Baltic surveying”. – 2018. – Vol. 9. – P. 63-68.

Review of geomechanical problems of accumulation and reduction of mining industry wastesand ways of their solution // Mining of Mineral Deposits. 2018. 12(4). 63-72. https://doi.org/10.15407/mining12.04.063 (Web of Science)

Аналіз напрямів рекультивації порушених земель/ Чайка Т.М. // Збірник праць Шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 15-16 листопада 2018. – Том 6. – С.6-22 – 6-23.

Аналіз створення об'єднаних територіальних громад протягом 2015-2018 рр. / В.В. Рябчій, К.Р. Назаренко // Збірник праць Дев'ятої всеукраїнської  науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2018». – Дніпро, 12-13 квітня 2018.– Том 6.  C. 6-­­18–6-19.

Визначення основних параметрів технології передзбагачення руди в кар’єрах та їх вплив на роботу гірничо-збагачувального комплексу // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2018. – Випуск 1/2018 (108). – С 87-94.

Відшкодування втрат за земельні ділянки сільськогосподарського виробництва // Збірник праць Дев’ятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2018». – Дніпро, 12 квітня 2018. – С.

Деякі пропозиції щодо проектування охоронних зон під рейковими коліями різного призначення. / Рибакова А.А., Янкін О.Є. // Матеріали ІX Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». – Дніпро, 12-13 квітня 2018 р. – Том 6, с. 6-22 – 6-23.

Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глубоких кар'єрів / А.Ю. Дриженко, В.Г. Тельнов, А.А. Адамчук. – Збірник наукових праць НГУ. – 2018.- №53. - С.56-66

Зіставлення параметрів методик бонітування ґрунтів // Земельні ресурси України і сучасна землевпорядна наука. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених. Присвяченої 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України. 14.03.18. Київ, 2018. С. 263-267.

Методика проектування та винесення на місцевість меж зон обмежень точкових об’єктів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб М.В., О.Є. Янкін // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 67. – С. 413-423.

Міжнародний досвід використання методик бонітування ґрунтів // Збірник праць Дев’ятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2018». – Дніпро, 12 квітня 2018. – С.

Оцінка реалізації реформи децентралізації влади України / В.В. Рябчій, К.Р. Назаренко // Збірник праць Шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 15-16 листопада 2018. – Том 6. ­­ C. 6-­­18–6-19.

Пропозиції щодо вирішення проблем під час погодження меж земельних ділянок / Рябчій В.А., Рябчій В.В., Янкін О.Є., Гойчук А.П., Назаренко К.Р. // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 4-6 жовтня 2018 р. – С. 188-193.

Розроблення пропозицій щодо перенесення на місцевість меж зон обмежень специфічної конфігурації / Рябчій В.В., Трегуб М.В., Трегуб Ю.Є., Янкін О.Є. // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 4-6 жовтня 2018 р. – С. 183-187.

Теоретичні основи технології передзбагачення руди в глибоких залізорудних кар’єрах // Металлургическая и горнорудная промышленность. 2018. № 1. С. 45-50.

Щодо інвентаризації земель населених пунктів/ Чайка Т.М. // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади». – Херсон, 6-7 березня 2018. – С. 62-66.

Трегуб Ю.Є., Юревич Т.А. Обгрунтування та систематизація факторів, що впливають на визначення розміру зони обмеження у використанні земель: Збірник праць ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна», (Дніпро) – Д.: НТУ "ДП", 2018. – С. 6-26 – 6-27.

Петраковська О.С., Трегуб Ю.Є. Систематизація факторів, що впливають на визначення розмірів обмежень у використанні земель. Інженерна геодезія: Наук.-техн. зб. – К., 2018. – Вип. 65. – С.92-103.  http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2072/201865-92-103.pdf?sequence=1&...

M.Trehub, Yu.Trehub. Factors influencing sustainable industrial land use at different levels of spatial planning in Ukraine.  Opportunities and Constraints of Land Management in Local and Regional Development: Integrated Knowledge, Factors and Trade-offs. – 2018. – Р. 153-160.

Трегуб Ю.Є., Юревич Т.А. Особливості розроблення проекту землеустрою щодо встановлення санітарно-захисних зон. Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (Дніпро 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ "ДП", 2018. – С. 6-24 – 6-25.

© 2006-2023 Інформація про сайт