Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВІ ПРАЦІ

2020

Картографія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / Н.С. Кашина, Ю.Є. Трегуб, О.Є. Янкін ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 52 с.

Навчальна практика (геодезична). Методичні вказівки до виконання навчальної практики (геодезичної) для бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології / Упоряд.: А.В. Зуска, О.Є. Янкін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «ДП». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 51 с.

Навчальний посібник з дисципліни "Геодезія" для спеціальностей 184 "Гірництво", 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / Тельнов В.Г. М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «ДП». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. - 316 с.

2019

Innovative resource-saving method of explosive destruction of complex-structural ferruginous quartzites // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Petrosani, Romania, 2019. P.44-62. http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Monograph-6.pdf

Investigation of the influence of soil strength properties physical nonlinearity on the calculated resistance of the foundation / O. Shashenko, V. Shapoval, O. Kovrov, A. Skobenko, O. Tiutkin, K. Babii, O. Samorodov, S. Slobodyanyuk // Східно-Європейський журнал передових технологій. №6/7(102) 2019. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184946. (Scopus)

Substantiating a technique to process hard rock involving extraction of valuable components and use of wastes to form mesorelief / Обгрунтування способу переробки скельних порід з вилученням корисних компонентів та використання відходів для формування мезорельєфу / Kateryna Babii, Olexandr Ikol and Yevhenіy Malieiev // Scopus, E3S Web of Conferences Volume 109 (2019) International Conference Essays of Mining Sciences and Practice, Dnipro, Ukraine, June 25-27, 2019. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900003. (Scopus)

Аналіз оцінки точності проекту лінійно-кутової мережі за виміряними величинами / Зуска А.В., Бровко С. // Збірник праць Х Ювілейної Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів аспірантів і молодих вчених "Наукова весна". - Дніпро, 28-26 квітня 2019 року – Д.:НТУ «ДП», 2019. –  С. 65 – 66.  

Аналіз підходів розрахунку земельної ренти земель сільськогосподарського призначення // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – С.

Введення поправних коефіцієнтів до оцінки земель в погіршених умовах експлуатації // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – С.

Введення поправних коефіцієнтів до оцінки земель в погіршених умовах експлуатації / Бабій К.В., Головко Є.І., Гойчук А.П.  // Збірник праць Десятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2019». – Дніпро, 25 -26 квітня 2019. – Том 6, с. 6-10 – 6-11.

Визначення крену флагштоку / Литовченко М.С., Гойчук А.П., Янкін О.Є. // Збірник праць X Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2019». – Дніпро, 25-26 квітня 2019 р. – Том 6, с. 6-24 – 6-25.

Вища геодезія. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту бакалаврами денної та заочної форм навчання  спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / А.В. Зуска; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 47 с.

Геодезия. Методические рекомендации к выполнению лабораторних работ для студентов, владеющих английским язиком и обучающихся по специальностям: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 184 Гірництво* Будівельні геотехнології та геомеханіка. 193 Геодезія та землеустрій / А.В. Бормотов, Н. В. Трегуб, А.П. Гойчук. – Днипро: НТУ «ДП», 2019. – 151 с.

Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для бакалаврів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / А.В. Зуска, О.Є. Янкін; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 47 с.

Обчислення об’ємів земляних робіт для вертикального планування рельєфу при проведенні інженерно-меліоративних заходів / А.В.Зуска, Гапіч Г.В. // Меліорація і водне господарство. Інститут водних проблем і меліорації НААН, Вип. 110, № 2, Київ: 2019.  С. 250 – 257. 

Особливості виконання робіт із землеустрою та ведення кадастрів в Україні та Анголі / Малонда К.Б., Янкін О.Є. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 29 грудня 2019 р.

Про спостереження за стабільністю об’єкта історії та монументального мистецтва у м. Дніпро / Мнішенко Т.В., Рибакова А.А., Янкін О.Є. // Збірник праць X Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2019». – Дніпро, 25-26 квітня 2019 р. –  Том 6, с. 6-26 – 6-27.

Систематизація видів відходів на землях промисловості/ Трегуб М.В., Чайка Т.М. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 419-427.

2018

Research of Compatibility and Systemity of Land Management Terminology / Igor Trevoho, Valery Riabchii, Vladyslav Riabchii // International Scientific Journal “Baltic surveying”. – 2018. – Vol. 9. – P. 63-68.

Review of geomechanical problems of accumulation and reduction of mining industry wastes, and ways of their solution // Mining of Mineral Deposits. 2018. 12(4). 63-72. https://doi.org/10.15407/mining12.04.063 (Web of Science)

Аналіз напрямів рекультивації порушених земель/ Чайка Т.М. // Збірник праць Шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 15-16 листопада 2018. – Том 6. – С.6-22 – 6-23.

Аналіз створення об'єднаних територіальних громад протягом 2015-2018 рр. / В.В. Рябчій, К.Р. Назаренко // Збірник праць Дев'ятої всеукраїнської  науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2018». – Дніпро, 12-13 квітня 2018.– Том 6. C. 6-­­18–6-19.

Априорная оценка точности некоторых параметров аффинного преобразования плоских прямоугольных координат / А.В. Зуска, И.И. Мищенко //  Збірник наукових праць НГУ. 2018, №55. С. 288-295.  

Визначення основних параметрів технології передзбагачення руди в кар’єрах та їх вплив на роботу гірничо-збагачувального комплексу // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2018. – Випуск 1/2018 (108). – С 87-94.

Відшкодування втрат за земельні ділянки сільськогосподарського виробництва // Збірник праць Дев’ятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2018». – Дніпро, 12 квітня 2018. – С.

Геомеханика устойчивости системы карьер – внутренниий отвал – природная среда // Геотехнічна механіка. Дніпро, 2018. – Вип. 140. С. 176-187.

Деякі пропозиції щодо проектування охоронних зон під рейковими коліями різного призначення. / Рибакова А.А., Янкін О.Є. // Матеріали ІX Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». – Дніпро, 12-13 квітня 2018 р. – Том 6, с. 6-22 – 6-23.

Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глубоких кар'єрів / А.Ю. Дриженко, В.Г. Тельнов, А.А. Адамчук. – Збірник наукових праць НГУ. – 2018.- №53. - С.56-66

Зіставлення параметрів методик бонітування ґрунтів // Земельні ресурси України і сучасна землевпорядна наука. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених. Присвяченої 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України. 14.03.18. Київ, 2018. С. 263-267.

Математическое моделирование влияния внешних факторов на запас прочности бетонной крепи вертикального ствола / Д. В. Бабец, А. В. Солодянкин, А. Е. Янкин // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2018. - Вип. 1. - С. 65-72.

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб. – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. –144 с.

Методика проектування та винесення на місцевість меж зон обмежень точкових об’єктів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб М.В., О.Є. Янкін // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 67. – С. 413-423.

Методические основы обоснования параметров технологии предобогащения руды в карьере для определения ее экономической эффективности // Горный журнал Казахстана.  Алматы, 2018. № 11. С. 9-15.

Міжнародний досвід використання методик бонітування ґрунтів // Збірник праць Дев’ятої  всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2018». – Дніпро, 12 квітня 2018. – С.

Обоснование эффективности применения технологии предобогащения руды в карьере // Збірник наукових праць за результатами роботи V Міжнародної наук.-техн. конференції (Кривий Ріг, 23-24.11.2018). Кривий Ріг, 2018. С. 30-32.

Оцінка реалізації реформи децентралізації влади України / В.В. Рябчій, К.Р. Назаренко // Збірник праць Шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 15-16 листопада 2018. – Том 6. ­­ C. 6-­­18–6-19.

Пропозиції щодо вирішення проблем під час погодження меж земельних ділянок / Рябчій В.А., Рябчій В.В., Янкін О.Є., Гойчук А.П., Назаренко К.Р. // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 4-6 жовтня 2018 р. – С. 188-193.

Розроблення пропозицій щодо перенесення на місцевість меж зон обмежень специфічної конфігурації / Рябчій В.В., Трегуб М.В., Трегуб Ю.Є., Янкін О.Є. // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 4-6 жовтня 2018 р. – С. 183-187.

Теоретичні основи технології передзбагачення руди в глибоких залізорудних кар’єрах // Металлургическая и горнорудная промышленность. 2018. № 1. С. 45-50.

Щодо інвентаризації земель населених пунктів/ Чайка Т.М. // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади». – Херсон, 6-7 березня 2018. – С. 62-66.

2017

Observations of dynamics of landslides within built-up slopes of ravines in the city of Dnipro / Zuska Ada V. Yankin Оleksandr E. Ishutina Anna S. / European journal of Technikal and Natural Sciences / Vienna, 2017. – №2 – P. 15-20.

Substantiation of land parcel configuration in buffer zones / V.A. Ryabchii, V.V. Ryabchii, M.V. Trehub, Yu.Ye. Trehub // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 4. – С. 80-86.

Theory and practice improving of mathematical processing of geodetic measurements for land management and cadaster works / Igor Trevoho, Valery Riabchii, Vladyslav Riabchii // International Scientific Journal “Baltic surveying”. – 2017. – Vol. 7. – P. 57-62.

Анализ аффинного преобразования плоских прямоугольных координат из одной системы в другую / А.В. Зуска, А.С. Ишутина // The First International conference “Science and society” (August 17, 2017) Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2017. С. 90 – 95.

Аналіз методик бонітування ґрунтів // Збірник праць П’ятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 6-7 грудня 2017. – C.

Аналіз методик розрахунку плати за сервітут в межах деяких областей України / Бабій К.В., Головко Є.І.,  Гойчук А.П. // Збірник праць Восьмої всеукраїнської  науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2017». – Дніпро, 27 квітня 2017.– С.

Вплив різних видів зносу на вартість нерухомого майна в експертній грошовій оцінці / Бабій К.В., Зоря С.Ю. // Збірник праць Восьмої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2017». – Дніпро, 27 квітня 2017. – С.

Геомеханическая оценка устойчивости внутреннего отвала на подработанном основании борта карьера // Металлургическая и горнорудная промышленность. 2017. № 5. С. 60-67.

Глобальні позиційні системи навігації в маркшейдерії / А.В. Зуска, О.В. Некрасова  //  Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Маркшейдерське забезпечення геотехнологій». - м. Дніпропетровськ, 23-24 квітня 2017 року

Изучение скорости развития деформаций в массиве на основе маркшейдерских наблюдений на земной поверхности // Mining of Mineral Deposits Journal homepage Volume 11 (2017), Issue 1, pp. 57-64. http://dx.doi.org/10.15407/mining11.01.057  (Web of Science)

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб. – Дніпро : НГУ, 2017. –140 с.

Проблема визначення підземних комунікацій для топографічного знімання та шляхи її визначення / Магльона О.О., Янкін О.Є. // Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 6-7


 2016

New Basis Points of Geodetic Stations for Landslide Monitoring / V. Riabchii, M. Tregub, О. Yankin // Mechanics, Materials Science & Engineering. – 2016. – March. – P. 171-177.

Technology of technogenic deposits development improving // Геотехнічна механіка. Міжвід. зб. наук. праць.- Дніпро: – 2016– Вип. 130. – С. 137-143.

Взаимосвязь параметров горных машин, технологии и процессов при открытой добыче руд // Геотехнічна механіка. Міжвід. зб. наук. праць.- Дніпро: – 2016. – Вип. 126. – С. 58-70.

Влияние обводненности насыпного массива пород на геомеханическую устойчивость участка циклично-поточной технологии // Mining of Mineral Deposits JournalVolume 10 (2016). Issue 2. pp. 55-63. 

Закордонний досвід оподаткування земельних ресурсів / Бабій К.В., Чайка Т.В. // Збірник праць Четвертої  Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро, 6-7 грудня 2016. – C.

Інженерна геодезія: навч. посіб. Нац. гірн. ун-т. Дніпро, НГУ, 2016. –  215 с

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб. – Дніпро : НТУ «ДП», 2016. –104 с.

Обеспечение геомеханической устойчивости насыпей для конвейеров при циклично-поточной технологии // Хабаршысы вестник. Сб. научн. тр. НАН Республики Казахстан. Алматы2016. Вып. 2. С. 103-110.

Параметры технологии, процессов и горных машин при открытой добыче руд // Горный журнал Казахстана. Алматы, 2016. № 8 (136). С. 18-23.

Совершенствование параметров буровзрывной технологии проведения вертикальных стволов для повышения устойчивости породных обнажений и крепи [Текст] : монография / А. Е. Янкин ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2016. - 139 с.

Строительство стволов как неотъемлемая составляющая эффективного развития горнодобывающей промышленности Украины / В. В. Левит, А. В. Солодянкин, А.Е. Янкин // Уголь Украины. - 2016. - № 1. - С. 43-47.

Швидкість розвитку деформацій у підробленому гірському масиві при підземному вийманні корисних копалин на основі маркшейдерських спостережень // Геотехнічна механіка. Міжвід. зб. наук. праць.- Дніпро: – 2016. – Вип. 130. – С. 3-12.

© 2006-2021 Інформація про сайт