Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 


УДК 528.44+349.41

ББК 65.32-5

T66

Рекомендовано до друку вченою радою Державного ВНЗ “Національний гірничий університет” (протокол № 8 від 29.09.2014).

Рецензенти:

О.С. Петраковська – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри землеустрою і кадастру (Київський національний університет будівництва і архітектури);

В.В. Рябчій – канд. техн. наук, доц., доцент кафедри геодезії (Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”);;

І.В. Калинич – канд. техн. наук, доц., завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру (Ужгородський національний університет).

Трегуб М.В.

T66 Формування просторової інформації для державного земельного кадастру: монографія // М. В. Трегуб; М-во освіти і науки України; Нац. Гірн. ун-т – Д. : НГУ, 2014. – 136 с.

ISBN 978-966-350-090-4

У монографії узагальнено технічні та правові особливості формування просторової інформації для державного земельного кадастру України. Досліджено історичні особливості створення систем реєстрації в Європі, узагальнено вимоги до точності подання інформації, розроблено пропозиції щодо коригування топологічних вад у даних державного земельного кадастру.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, що навчаються й ведуть підготовку за напрямом “Геодезія, картографія та землеустрій” (спеціальність “Землеустрій та кадастр”), а також для фахівців у сфері землеустрою і кадастру.

УДК 528.44+349.41

ББК 65.32-5

©М.В. Трегуб, 2014

© Державний ВНЗ “НГУ”

 
© 2006-2022 Інформація про сайт