Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 BABB2.jpg

УДК 528.06 (075.8)

ББК 26.1 я73

Р 98

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-563 від 25 липня 2006 р.)

Рецензенти:

М.С. Четверик, д-р техн. наук, професор (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, завідувач відділу).

М.Г. Ренгач, канд. техн. наук, доцент (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, доцент кафедри проектування, будівництва доріг та геодезії).

Науково-методична комісія з напряму 0709 „Геодезія, картографія та землевпорядкування” Міністерства освіти і науки України.

Рябчій В.А., Рябчій В.В.

Р 98 Теорія похибок вимірювань: Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2006. – 166 с.

ISBN 966-350-056-5

У цьому навчальному посібнику викладені основні положення теорії похибок вимірювань і шляхи теоретичного вирішення питань, що виникають при математичній обробці результатів вимірювань. Усі розглянуті питання проілюстровані розв’язуванням відповідних практичних прикладів. Наведені контрольні питання і задачі для самостійного розв’язування сприяють самостійному контролю вивчення цього матеріалу.

Посібник призначений для студентів, аспірантів, спеціалістів, науковців і викладачів, які вивчають і виконують математичну обробку різноманітних вимірювань.


ISBN 966-350-056-5

УДК 528.06 (075.8)

ББК 26.1 я73

© В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, 2006

© Національній гірничий університет, 2006

 
© 2006-2022 Інформація про сайт