Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

УДК 528

ББК 26.1:65.32-5+67.407+65.240 я73

         Р 98

 

Рекомендовано вченою радою університету як довідковий посібник (протокол № 11 від 06.03.2017).

 

Рябчій В.В.

                Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів : довідковий посібник / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 140 с.

 

ISBN 978-966-350-618-0

 

 

Наведено основні питання стосовно виконаня основних видів геодезичних, топографічних, картографічних і фотограмметричних робіт, перелік основних нормативно-правових актів України та навчальної літератури для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів. Містяться короткі відповіді з урахуванням чинного законодавства України і навчальної літератури.

Матеріали є складовою частиною курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів і спрямовані на покращення засвоєння інформації під час проходження даного курсу.

 

 

 

УДК 528

ББК 26.1:65.32-5+67.407+65.240 я73

 

ISBN 978-966-350-618-0                            © В.А. Рябчій, В.В. Рябчій,
М.В. Трегуб, 2017

© ДВНЗ “Національни гірничий університет”, 2017

© 2006-2022 Інформація про сайт