Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

УДК 528.9 (075.8)

ББК 26.1 я73

Р 98

 Рекомендовано редакційною радою ДВНЗ «Національний гірничий університет» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 7 від 28.05.2015).

Рецензенти:

В.В. Артамонов, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Кременчуцького національного університету;

І.В. Калинич, канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Ужгородського національного університету;

М.В. Трегуб, канд. техн. наук, в. о. завідувача кафедри геодезії Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

 

Рябчій В.А.

Р 98          Основи теорії спотворень : навч. посіб. 2-ге вид. доп. і виправл. / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Трегуб; М-во освіти і науки,
Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 110 с.

ISBN 978-966-350-550-3

У цьому виданні викладено основні положення теорії спотворень, що виникають під час відображення поверхні еліпсоїда і поверхні кулі на площині, а також поверхні еліпсоїда на поверхні кулі. Висвітлено загальні відомості про геоцентричні координати й різні загальноземні еліпсоїди та системи координат у світі. Наведено завдання і приклади виконання лабораторних робіт для студентів. Наприкінці кожного розділу подано контрольні питання для самостійної перевірки засвоєного матеріалу, а в кінці навчального посібника – тести і критерії оцінювання знань студентів.

Посібник адресовано студентам, аспірантам, спеціалістам і викладачам, які займаються дослідженнями математичної основи карт і картографічних проекцій.

 

 

 

ISBN 978-966-350-550-3

УДК 528.9 (075.8)

ББК 26.1 я73

 

© В.А. Рябчій, В.В. Рябчій,
Ю.Є. Трегуб, 2015

© ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2015

© 2006-2022 Інформація про сайт