Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 Основи теорії спотворень
УДК 528.9 (075.8)
ББК 26.1 я73
Р 98

Рекомендовано редакційною радою ДВНЗ «Національний гірничий університет» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 1 від 14.01.2014)

Рецензенти:

І.В. Калинич, канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Ужгородського національного університету;

С.Г. Радов, канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Луганського національного аграрного університету;

М.В. Трегуб, канд. техн. наук, в.о. завідувача кафедри геодезії Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет.

Рябчій В.А.

Р 98. Основи теорії спотворень : навч. посіб. / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Трегуб; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 96 с.

У цьому навчальному посібнику викладено основні положення теорії спотворень, що виникають під час зображення поверхні еліпсоїда і поверхні кулі на площині, а також поверхні еліпсоїда на поверхні кулі. Висвітлено загальні відомості про геоцентричні координати і різні загальноземні еліпсоїди та системи координат у світі. Наведено завдання і приклади виконання лабораторних робіт для студентів. Наприкінці кожного розділу подано контрольні питання для самостійної перевірки засвоєного матеріалу, а в кінці навчального посібника – тести і критерії оцінювання знань студентів. 

Посібник призначено для студентів, аспірантів, спеціалістів і викладачів, які займаються дослідженнями математичної основи карт і картографічних проекцій.УДК 528.9 (075.8)

ББК 26.1 я73

© В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, 2014

© ДВНЗ "Національній гірничий університет", 2014

 
© 2006-2022 Інформація про сайт