Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Mish4eko.jpg

УДК .519.2: 528.1

ББК 22.17

Є 25

Затверджено редакційною радою Національного гірничого університету як навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 0801 Геодезія та землеустрій напряму підговки 6.08.01.01 Геодезія, картографія та землеустрій (протокол №2 від 09.02.2010).

Рецензенти:

Л.В. Новікова, д-ра техн. наук, професор кафедри вищої математики (Національний гірничий університет);

С.А. Ус, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри системного аналізу й управління (Національний гірничий університет).

Євсєєва, Е.М.

Є 25 Основи теорії ймовірностей та математичної статистики для геодезистів: навч. пос. / Е.М. Євсєєва, І.І. Міщенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 244 с.

Подано основи теорії ймовірностей і математичної статистики з метою подальшого використання їх при обробці результатів геодезичних вимірів.

Для студентів геодезичних спеціальностей вищих навчальних закладів, курсантів військових академій та інститутів, інженерів різного профілю, які займаються обробкою результатів вимірювань та експерементів.

УДК 519.2: 528.1

ББК 22.17

© Е.М. Євсєєва, І.І. Міщенко, 2010.

©Національний гірничий університет, 2010.

  
© 2006-2022 Інформація про сайт