Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 BABB1.jpg


УДК 528.06 (075.8)

ББК 26.1 я73

Р 98

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму Геодезія, картографія та землеустрій (лист № 14/18-Г-3 від8 січня 2009 р.)

Рецензенти:

О.О. Железняк, д-р фіз.-мат. наук, професор (Національний авіаційний університет, професор кафедри аерокосмічної геодезії);

О.М. Марченко, д-р фіз.-мат. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри вищої геодезії та астрономії);

М.С. Четверик, д-р техн. наук, професор (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, завідувач відділу).

Рябчій В.А., Рябчій В.В.

Р 98 Застосування теорії корелатного способу до вирівнювання геодезичних мереж: Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 218 с.

ISBN 978-966-350-090-4

У цьому навчальному посібнику викладено основні положення теорії корелатного способу вирівнювання. Також наведено теоретичні основи застосування корелатного способу до математичної обробки результатів вимірювань у мережах тріангуляції, полігонометрії, трилатерації та в нівелірних мережах. Розглянуто питання оцінки точності елементів геодезичних мереж. Висвітлено питання вирівнювання та оцінки точності з урахуванням похибок вихідних даних у нівелірних мережах та розімкнутого полігонометричного ходу.

Посібник призначено для студентів, аспірантів, спеціалістів і викладачів, які займаються математичною обробкою результатів вимірювань у геодезичних мережах.


ISBN 978-966-350-090-4

УДК 528.06 (075.8)

ББК 26.1 я73

© В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, 2009

© Національній гірничий університет, 2009

 
© 2006-2022 Інформація про сайт