Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЗУСКА АДА ВАСИЛІВНАДата народження

23 листопада  (Росія)

 Посади та доручення

доцент кафедри геодезії

 Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, кім. 1/10, 1/9, 7/1107

 Телефон

+38 056 373-07-20

 

 Вища освіта

Львівський політехнічний інститут (1971-1976 рр.)

спеціальність – Інженерна  геодезія

кваліфікація – інженер-геодезист

 Стаж науково- педагогічної роботи

38 років

Науковий ступінь

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.09 - Механіка ґрунтів та гірських порід (2007 р.)

Захист у спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету (2007 р.)

Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів зсувних процесів природних схилів на основі кінематичної  моделі»

 Вчене звання

доцент кафедри геодезії (2011 р.)

 Державні та галузеві нагороди і відзнаки

Медаль "За відданість університету" 

Срібна медаль

Почесні дипломи та подяки ректора 

 Область професійних та наукових інтересів

Зсувні процеси на природних схилах балок м. Дніпро та засоби боротьби з ними.

Точність положення пунктів геодезичних мереж створених різними методами.

Точність елементів запроектованої геодезичної мережі залежно від методу побудови

Аерофотознімання за допомогою геодезичних дронів для рекультивації порушених земель.

Підвищення кваліфікації

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра геодезії, землеустрою та будівництва автодоріг з 17.10.2016 до 17.11.2016 р. (довідка № 43-02.01/2016 від 03.12.2016 р.).

 Наукові публікації

Google scholar

ID ORCID

ResearcherID

 Observations of dynamics of landslides within built – up slopes of Ravines in the city of Dnipro /  Zuska A., Yankin О., Ishutina A.  // European Journal of Technical and Natural Sciences, Scientific joutnal. Austria, Vienna, №2 2017. – С. 15 – 21.

Глобальні позиційні системи навігації в маркшейдерії / А.В. Зуска, О.В. Некрасова  //  Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Маркшейдерське забезпечення геотехнологій». - м. Дніпропетровськ, 23-24 квітня 2017 року

Аналіз оцінки точності проекту лінійно-кутової мережі за виміряними величинами / Зуска А.В., Бровко С. // Збірник праць Х Ювілейної Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів аспірантів і молодих вчених "Наукова весна". - Дніпро, 28-26 квітня 2019 року – Д.:НТУ «ДП», 2019. –  С. 65 – 66.    

Обчислення об’ємів земляних робіт для вертикального планування рельєфу при проведенні інженерно-меліоративних заходів / А.В.Зуска, Гапіч Г.В. // Меліорація і водне господарство. Інститут водних проблем і меліорації НААН, Вип. 110, № 2, Київ: 2019.  С. 250 – 257.  

Публікації підручника чи навчального посібника або монографії.

Інженерна геодезія: навч. посіб. Нац. гірн. ун-т. Дніпро, НГУ, 2016. –  215 с

Навчально-методичні праці

Навчальна практика (геодезична). Методичні вказівки до виконання навчальної практики (геодезичної) для бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології / Упоряд.: А.В. Зуска, О.Є. Янкін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «ДП». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 51 с.

Вища геодезія. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту бакалаврами денної та заочної форм навчання  спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / А.В. Зуска; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 47 с. 

Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для бакалаврів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / А.В. Зуска, О.Є. Янкін; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 47 с. 

Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій / А.В. Зуска, Ю.Є. Хомяк. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 54 с. 

Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Основи інженерної геодезії» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.070907 Землевпорядкування та кадастр / А.В. Зуска, О.Г. Бондарук, О.Є. Янкін. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 24 с..

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» / О.Г. Бондарук, А.В. Зуска //Дніпропетровськ: РВК НГАУ –2008.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи фотограмметрії» для студентів спеціальності 7.090304 «Землевпорядкування і кадастр» /  О.Г. Бондарук, А.В. Зуска // Дніпропетровськ: РВК НГАУ. – 2003. - 23 c.

Читає лекції з навчальних дисциплін

Інженерна геодезія

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендації

Вища геодезія

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту

Геодезія з основами топографії та картографії (для спеціальності 103 Науки про Землю)

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендації

Навчальна практика (геодезична) (для спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології)

Робоча програма

Методичні рекомендації

Інженерна геодезія (для спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія)

Робоча програма

Силабус

Навчальна практика з геодезії (для спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія)

Робоча програма

© 2006-2022 Інформація про сайт