Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ТРЕГУБ ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА


Дата народження

17 вересня  (м. Дніпропетровськ)

Посади та доручення: 

доцент кафедри,

нормоконтролер,

секретар секції 5 Геодезія та землеустрій конференцій «Наукова весна», «Молодь: наука та інновації», «Тиждень студентської науки»

заступник голови методичної комісії спеціальності 193 геодезія та землеустрій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Інша діяльність: 

директор Центру Українсько-Турецького співробітництва Дніпровської політехніки,

тренер сертифікованої післядипломної програми «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середньої ланки, фахівців державної служби» за програмою USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE)

 Адреса

49005, Україна, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, кім. 1/9, 7/1107

 Е-mail

tregub.yu.ye@nmu.one

 Вища освіта

Національний гірничий університет (2006-2011 рр.)

кваліфікація –інженер-землевпорядник

Аспірантура

Київський національний університет будівництва і архітектури,

кафедра землевпорядкування і кадастру 2013-2020 рр.

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.04 Кадастр і моніторинг земель (2021 р.)

Тема дисертації: "Удосконалення методів формування та державної реєстрації санітарно-захисних зон в Україні"

Захист у спеціалізованій Вченій раді Д 26.056.09 Київського національного університету будівництва і архітектури (2021 р.)

 Область професійних та наукових інтересів

Правові та процедурні проблеми землеустрою

Раціональне використання земельних ресурсів

Використання земель промисловості та прилеглих до них територій

Обмеження у використанні земель

Підвищення кваліфікації

Кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем ХНУМГ імені О.М. Бекетова, з 25 лютого 2019 р. по 25 квітня 2019 р., свідоцтво № 244 від 24.04.2019 р. 

Наукові публікації

 Google scholar

ID ORCID

ResearcherID  

Scopus

Навчально-методичні праці

1. Модель прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу промислових територій: монографія / Л.С. Безугла, Д.С. Букреєва, Т.В. Куваєва, Ю.Є. Трегуб; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: Журфонд, 2022. – 172 с.

2. Трегуб М.В., Трегуб Ю.Є. Моніторинг та охорона земель. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів освітньої програми Геодезія та землеустрій / М.В. Трегуб, Ю.Є. Трегуб; Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро : НТУ "ДП", 2022. - 41 с. 

3. Кашина Н.С., Трегуб Ю.Є., Янкін О.Є. Картографія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами спеціальності 193 Геодезія та землеустрій / Н.С. Кашина, Ю.Є. Трегуб, О.Є. Янкін ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 52 с.

4. Рябчій В.А., Рябчій В.В., Трегуб Ю.Є. Основи теорії спотворень : навч. посіб. 2-ге вид. доп. і виправл. / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Трегуб; М-во освіти і науки, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 110 с.

5. Рябчій В.А., Рябчій В.В., Трегуб Ю.Є. Основи теорії спотворень : навч. посіб. / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Трегуб; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 96 с.

6. Зуска А.В., Хомяк Ю.Є. “Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій”. Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 54 с.

Навчальні дисципліни:

Супутникова геодезія та сучасні геодезичні технології

Екологія земельних ресурсів

Планування міст та управління територіями

Моніторинг та охорона земель

Управління земельними ресурсами

Сталий розвиток земель

Стратегічне планування в територіальному управлінні


© 2006-2022 Інформація про сайт