Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ)

2017

Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів : довідковий посібник / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 140 с.


 Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, цитованих базою SCOPUS

Substantiation of land parcel configuration in buffer zones / V.A. Riabchii, V.V. Riabchii, M.V. Trehub, Yu.Ye. Trehub // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 4. – С. 80-86.


  Статті у закордонних виданнях, не цитованих базою SCOPUS

Theory and practice improving of mathematical processing of geodetic measurements for land management and cadaster works // Igor Trevoho, Valery Riabchii, Vladyslav Riabchii // International Scientific Journal “Baltic surveying”. – 2017. – Vol. 7. – P. 57-62.


Тези доповідей на конференціях

Про мінімальну та максимальну відстані між кутами поворотів межі земельної ділянки під час її геодезичного встановлення / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФРУМ – 2017. Актуальні проблеми та інновації». – Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 362-363.

 Вилучення та відчуження земельних ділянок в Україні / А.І. Костогриз, В.В. Рябчій // Збірник праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2017», Дніпро, 26-27 квітня 2017 р. – С. 6-22 – 6-23.

 Обчислення СКП та обернених ваг функцій складного нелінійного виду / Т.Д. Липова, В.В. Рябчій // Збірник праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2017», Дніпро, 26-27 квітня 2017 р. – С. 6-24 – 6-26.

 Точність визначення підземних комунікацій в містах / О.О. Магльона, В.В. Рябчій // Збірник праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2017», Дніпро, 26-27 квітня 2017 р. – С. 6-29 – 6-30.

 Математичне опрацювання подвійних нерівноточних вимірів, коли виміри між собою нерівноточні, а в парах – рівноточні / В.В. Носова, В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2017», Дніпро, 26-27 квітня 2017 р. – С. 6-31 – 6-32.

 Обґрунтування збільшення розміру земельних ділянок лісогосподарського призначення / К.В. Овсієнко, В.В. Рябчій // Збірник праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2017», Дніпро, 26-27 квітня 2017 р. – С. 6-33 – 6-34.

 Methodology geodesic information support of land management and cadastre in Ukraine / V.A. Riabchii, V.V. Riabchii // VIІI Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki». – Streszczenia referatów. – Kamionka, 7-9 czerwca 2017 r.

 Компенсаційні виплати у разі вилучення земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності / А.І. Костогриз, В.В. Рябчій // Збірник праць V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації», Дніпро, 28-29 листопада 2017 р. – Т. 6. – С.

 Сравнение планирования территорий в Украине и зарубежных странах / Т.В. Мнишенко, В.В. Рябчій // Збірник праць V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації», Дніпро, 28-29 листопада 2017 р. – Т. 6. – С.

 Щодо назв геодезичних робіт для розроблення окремих видів документації із землеустрою / В.В. Носова, В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник праць V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації», Дніпро, 28-29 листопада 2017 р. – Т. 6. – С.

 Особливості формування нових лісових масивів в дніпропетровській області / К.В. Овсієнко, В.В. Рябчій // Збірник праць V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації», Дніпро, 28-29 листопада 2017 р. – Т. 6. – С.


 2016

 Ryabchii V. New Basis Points of Geodetic Stations for Landslide Monitoring / M. Tregub, О. Yankin // Mechanics, Materials Science & Engineering, March 2016. – P. 171-177.

Рябчій В.В. Про використання знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки / Рябчій В.А.  // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2016. – Вип. 82. – С. 48-58.


 2014

Рябчій В.В. Деякі результати досліджень впливу коефіцієнта кореляції координат при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок / Рябчій В.А., Рябчій В.В., М.В. Трегуб, А.Г. Совгіренко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Л., 2014. Вип. І (27).

Рябчій В.В. Визначення середніх за результатами рівноточних вимірів однієї величини / Рябчій В.А., Рябчій В.В. // Вісник геодезії та картографії. – 2014. – № 3 (90).

Рябчій В.В. Апроксимація функції визначення допустимих середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок / Рябчій В.В., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2014. – Вип. 79.

Деякі питання стосовно земельних ділянок при багатоквартирних жилих будинках / М.В. Трегуб, М.О. Андрєєва // Матеріали п’ятої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2014» (Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – С.

Аналіз помилок у державному земельному кадастрі на правобережній частині м. Дніпропетровськ / М.В. Трегуб, І.К. Ємельянова // Матеріали п’ятої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2014» (Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – С.

Дослідження точності цифрових картографічних РЕСУРСІВ / М.В. Трегуб, Д.С. Івіна // Матеріали п’ятої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2014» (Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – С.

Дослідження точності цифрових картографічних ресурсів / М.В. Трегуб, Д.С. Івіна // Матеріали п’ятої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2014» (Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – С.

Про використання різних систем координат при геодезичних роботах з відведення земельних ділянок для індустріальних парків / В.В. Рябчій, А.Г. Совгіренко // Матеріали п’ятої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2014» (Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – С.

              Проблеми ведення господарської діяльності у водозахисних зонах / М.В. Трегуб, Є.Д. Сендецька // Матеріали п’ятої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2014» (Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – С.

              Сравнительный анализ точности построения полигонометрического хода строгим и приближенным способами / А.В. Зуска, Р.В. Тихоплав // Матеріали п’ятої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2014» (Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – С.

Систематизація методів управління земельними ресурсами / М.В. Трегуб // Матеріали п’ятої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2014» (Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – С.

2013

Методика інформаційного забезпечення опису меж земельних ділянок / Трегуб М.В., Хомяк Ю.Є. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. – К., КНУБА, 2013. – Вип. 45. – С.568-573.

Деякі проблеми при геодезичному встановленні меж земельних ділянок та шляхи їх вирішення / В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Л., 2013. Вип. І (25). – С. 110-114.

Аналіз змісту нормативно–правових актів України стосовно деяких термінів та їх тлумачення / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк / Інженерна геодезія. – 2013. – Вип. 59. – С. 110-114.

Класифікація кадастрових систем Європи за правовими сім’ями / М.В. Трегуб / Збірник наукових праць “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – 2013. – Вип. І (25). – С.

Тлумачення термінів земельного законодавства у нормативно–правових актах України / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Трегуб // Науковий вісник УжНУ, 2012. Серія географія, геодезія та природокористування.

Методика інформаційного забезпечення опису меж земельних ділянок / М. В. Трегуб, Ю.Є. Трегуб // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. – К., КНУБА, 2013. – Вип. 45. – С. 568-573.

Аналіз вживання термінів «раціональне використання земель» та «охорона земель» / Трегуб М.В.,  Ю.Є. Хомяк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» (Кременчук, 19-20 квітня 2013 р.). – Кременчук: КрНУ, 2013. – С.73-75.

Деякі проблеми процедури розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь / В.А. Рябчій, О.Л. Горбатих // матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.149-151.

Обоснование точности положения межевых знаков, определяемых с пунктов полигонометрии / А.В. Зуска, И.К. Емельянова, А.Г. Совгиренко // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.156-157.

Расчет точности взаимного положения межевых знаков определяемых полярным способом с пунктов полигонометрического хода / А.В. Зуска, И.К. Емельянова, А.Г. Совгиренко // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.158-159.

Обоснование точности измерений углов и длин, при определении координат углов поворотов границ земельного участка полярным способом / В.А. Рябчий , Д.А. Дешевая // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.172-173.

Влияние второго и третьего членов разложения в ряд тейлора на значения средних квадратических погрешностей некоторых функций / В.А. Рябчий, И.К. Емельянова // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.174-175.

Сравнение критериев значимости систематической ошибки при оценке точности по разностям двойных равноточных измерений / В.А. Рябчий, Д.С. Ивина // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.176-177.

Исследование точности определения координат полярным способом и способом перпендикуляров / В.А. Рябчий, Т.П. Мацюк // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.178-179.

Аналіз впливу похибок округлення координат кутів поворотів меж земельної ділянки на точність визначення її площі / В.А. Рябчий, М.В. Руденко // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.180-181.

Исследование влияния средних квадратических погрешностей координат углов поворотов границ земельных участков на точность определения их площадей при инвентаризации земель / В.А. Рябчий, А.Г. Совгиренко // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.182-184.

Построение 3d модели рельефа Украины / В.В. Рябчий, Т.Н. Чайка, Е.О.  Якименко // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.185-186.

Визначення гранично допустимої середньої квадратичної похибки положення кутів поворотів меж земельних ділянок / М.В. Трегуб // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.187-188.

Проблеми термінології у земельному законодавстві України / Ю.Є. Хомяк // Матеріали четвертої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013» (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.) – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – С.194-195.

Систематизація особливостей погодження меж земельних ділянок між суміжники власниками та користувачами / М.В. Трегуб, Ю.Є. Трегуб // Збірник матеріалів ХVІІІ науково-технічного симпозіуму „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології, Алушта, 10-15 вересня 2013 р. – С. 203-204.

Особливості формування просторової метричної інформації для ведення державного земельного кадастру / М.В. Трегуб, Ю.Є. Трегуб // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Геоінформатика. Геодезія. Маркшейдерія» / Наукові праці ДонНТУ: «Серія гірничо-геологічна» / Редкол.: Башков Є.О. (голова) та інші. – Випуск 1(18). – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – с. 168 - 174.

Сучасний стан земель важкої промисловості у містах / Ю.Є. Трегуб, // Матеріали I науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (Дніпропетровськ, 3 грудня 2013 року). – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2013. – С. 217-218.

Current State of Heavy Industry Lands in Cities / Y.E. Tregub // Зб. тез дев’ятого між нар. Форуму студ. і молодих учених, 3-4 квітня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: НГУ, 2014. – Т. 2. – С. 78.

Доповнення до традиційної математичної обробки нерівноточних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій,В.В. Рябчій, А.Г.Совгіренко // Матеріали I науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (Дніпропетровськ, 3 грудня 2013 року). – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2013. – С.213-214.

Дослідження похибок округлень тригонометричних функцій sin та tg / В.В. Рябчій, В.С. Дремлюга, Я.Ю. Міхно // Матеріали I науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (Дніпропетровськ, 3 грудня 2013 року). – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2013. – С.197-198.

Некоторые предложения по анализу результатов повторного установления границ земельного участка / В.В. Рябчій, Т.Н. Чайка // Матеріали I науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (Дніпропетровськ, 3 грудня 2013 року). – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2013. – С.223-224.

Дослідження точності цифрових картографічних матеріалів для навігаційних потреб / М.В.Трегуб, Д.С. Івіна // Матеріали I науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (Дніпропетровськ, 3 грудня 2013 року). – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2013. – С.199-200.

До питання апроксимації допустимих похибок площ земельних ділянок / М.В.Трегуб // Матеріали I науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (Дніпропетровськ, 3 грудня 2013 року). – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2013. – С.215-216.

2012

Визначення середньої квадратичної похибки взаємного положення кутів поворотів межі земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць. – Л., 2012. Вип. ІІ (24). – С. 137–141.

Допустима зміна конфігурації земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник УжНУ. Серія географія, геодезія та природокористування.

Термінологічні особливості при веденні державного земельного кадастру України / М.В. Трегуб // Науковий вісник УжНУ. Серія географія, геодезія та природокористування.

Тлумачення термінів земельного законодавства у нормативно-правових актах України / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Науковий вісник УжНУ. Серія географія, геодезія та природокористування.

Обґрунтування принципу найменших квадратів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць. – Л., 2012. Вип. І (23). – С.104–107.

Визначення допустимої зміни конфігурації земельної ділянки / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій // Інженерна геодезія. – 2012. – Вип. 58. – С. 94–101.

Проблеми відновлення меж земельних ділянок / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 45. – С. 500–508.

Методика інформаційного забезпечення опису меж земельних ділянок / М.В. Трегуб, Ю.Є. Хомяк // Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 45. – С. 500–508.

Пропозиції щодо покращення інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру / М.В. Трегуб // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 44. – С. 500–508.

Дослідження та апроксимація функції визначення допустимих середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок / В.В. Рябчій., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2012. – Вип. 76. – С. 157–167.

Пропозиції щодо удосконалення термінів в державному земельному кадастрі / М.В. Трегуб // Інженерна геодезія. – 2012. – Вип. 58. С. 107–117.

Особенности технологических схем и комплексов оборудования технологии предобогащения сырья в карьерах, шахтах, отвалах и хвостохранилищах / Е.В. Бабий // Геотехническая механика. Межведедомственный сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 103. – С. 28–37.

2011

Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 136–142.

Склад і зміст кадастрового плану / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., А.М. Василенко // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 2 (71). – С. 33–37.

Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок в різних типах населених пунктів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 75. – С. 157–167.

Склад і зміст технічного паспорту земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 6 (75). – С. 37–41.

Класифікація кадастрових систем Європи за географічним принципом / М.В. Трегуб // Інженерна геодезія: Науково-технічний збірник. – К., 2011. – Вип. 57. С. – 114–122.

Электрометрическая диагностика массива горных пород, подверженного оползневым процессам при открытой разработке / Е.В. Бабий, М.С. Четверик, О.А. Медведєва, Н.М. Сарвас // Геотехническая механика. Межведедомственный сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 95. – С. 155–161.

Зависимость разубоживания полезного ископаемого от параметров экскавационных машин / Е.В. Бабий // Геотехническая механика. Межведедомственный сборник научных трудов. – Днепропетровск: – 2011. – Вып. 94. – С. 3–10.

Технология предобогащения железных руд в глубоких карьерах / Е.В. Бабий // Наукова думка. – 2011. – 184 с.

Теоретическое обоснование взаимосвязи производственных мощностей карьера и обогатительной фабрики при технологиях открытой добычи руд / Е.В. Бабий // Геотехническая механика. Межведедомственный сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 92. – С. 36–46.

Вскрытие горизонтов Артемовского месторождения при технологии предобогащения руды в карьере / Е.В. Бабий, М.А. Синенько, А.Е. Биленко // Науковий вісник НГУ. – 2011. – № 6. – С. 31–35.

Технология предобогащения в карьерах как перспективное направление добычи магнитных и окисленных руд / Е.В. Бабий, М.С. Четверик, А.П. Левицький // Горный информационно-аналитический бюллетень. Научно-технический журнал. – Москва, 2011. – № 1. – С. 99–105.

2010

Сучасні проблеми приватизації земельних ділянок домоволодінь у містах та шляхи їх вирішення / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 12. – С. 36–40.

Визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Н.С. Кашина // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць. – Л., 2010. Вип. І (19). – С. 103–106.

Пропозиції щодо перевірки відповідності фактичної межі земельної ділянки та її межі згідно з державним актом на право власності / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Н.С. Кашина // Інженерна геодезія. – 2010. – Вип. 56. – С. 111–120.

Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами нерухомості / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., О.Є. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наукових праць. – Л., 2010. Вип. ІІ (20). – С. 204–208.

Дослідження впливу рельєфу при визначенні площ великих земельних ділянок / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2010. – Вип. 73. – С. 73–79.

Застосування геодезичного моніторингу стану схилів балок і захисних споруд з метою запобігання зсувних процесів / А.В. Зуска, О.Л. Горбатих // Науковий вісник НГУ. – 2010. – №

О выборе оборудования при технологии предобогащения руды в карьере / Е.В. Бабий // Геотехническая механика. Межведедомственный сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2010. – Вып. 90. – С. 3–9.

Квалиметрическая оценка качества добычи железных руд, потери и разубоживание / Е.В. Бабий, М.А. Синенько // Геотехническая механика. Межведедомственный сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2010. – Вып. 89. – С. 9–18.

Перспективы применения крутонаклонных конвейеров при циклично-поточной технологии горных работ на карьерах Кривбасса / Е.В. Бабий, М.С. Четверик, А.А. Икол, В.В. Терещенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – № 5.– С. 94–98.

О качестве рудного потока при технологии предобогащения руды в карьере / Е.В. Бабий, М.А. Синенько // Вісник Криворізького технічного університету. – 2010. – № 25. – С. 19–24.

2009

Проблема стиковки меж суміжних земельних ділянок у черговому кадастровому плані міста / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 1. – С. 32–36.

Законодавство про освіту. Основні нормативні акти. Ч. 3 А. Настільна книга здобувача / Р.С. Кірін, О.С. Бешта, В.В. Рябчій // Д: Національний гірничий університет, 2009. – 120 с.

Законодавство про освіту. Основні нормативні акти. Ч. 3 Б. Настільна книга здобувача / Р.С. Кірін, О.С. Бешта, В.В. Рябчій // Д: Національний гірничий університет, 2009. – 127 с.

Оцінка роботи підпірної стіни на схилі балки Євпаторійська за результатами геодезичних спостережень А.В.Зуска // Науковий вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. – 2009. – №12.– С. 12 – 15.

Инструментальные наблюдения за состоянием внутреннего отвала в карьере № 1 (раздел монографии) / В.Г. Тельнов // «Открытая разработка железных руд Украины: состояние и пути совершенствования» / Монография. – Полтава. – «Полтавский литератор». – 2009. – С.400–405.

Применение крутонаклонных конвейеров при технологии предобогащения руды в карьерах / Е.В. Бабий // Геотехническая механика. Межведедомственный сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2009. – Вып. 81. – С. 17–23.

Современное использование сухой магнитной сепарации и возможность ее применения в технологии предобогащения руды в карьере / Е.В. Бабий, М.С. Четверик // Вісник Криворізького технічного університету. – 2009. – № 23. – С. 14–18.

2008

Установлення меж земельних ділянок малих об’єктів нерухомості / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій, О.Є. Янкін // Інженерна геодезія. – 2008. – Вип. 54. – С. 173–177.

Комплексный анализ причин развития оползневых процессов в техногенно нарушенных массивах (на примере Анновского карьера) / К.В. Бабій // Геотехническая механика. Межведедомственный сборник научных трудов. – 2008. – Вып. 77. – С. 16–24.

Исследование параметров оползневых процессов склонов на основе кинематической модели / А.В. Зуска, М.С. Четверик // Науковий вісник Національного гірничого університету.– 2008.– №1.– С. 60–65.


Районування зсувних схилів на основі планів ізокорелят зміщень, об'ємів, що зрушуються і атмосферних опадів / А.В. Зуска, М.С. Четверик // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2008.– №3.– С. 49–56.

 Методика прогнозу параметрів зсувних зміщень земної поверхні на основі кінематичної моделі /  А.В. Зуска // Вісник Житомирського державного технологічного університету, 2008. № IV (№47). С. 211–217.


 Визначення обємів порід, що зміщуються з використанням програми SURFER / А.В. Зуска, А.О. Шуличенко // VI конференція молодих учених “Геотехнічні проблеми розробки родовищ” Д.:ІГТМ.– 2008.– Вып. 47.– С. 295–300.

 

ТЕЗИ

2013

Расчёт точности взаимного положения межевых знаков, определяемых полярным способом с пунктов полигонометрического хода А.В. Зуска, И.К. Емельянова, А.Г. Совгиренко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Маркшейдерське забезпечення геотехнологій». – м. Дніпропетровськ, 15-16 травня 2013 р. – С. 70-73.

Расчёт точности взаимного положения межевых знаков, определяемых полярным способом с пунктов полигонометрии / А.В. Зуска, И.К. Емельянова, А.Г. Совгиренко // Матеріали ІV всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна - 2013». – м. Дніпропетровськ. – 27-28 березня 2013 р.

Обоснование точности положения межевых знаков, определяемых с пунктов полигонометрии А.В. Зуска, И.К. Емельянова, А.Г. Совгиренко // Матеріали ІV всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна - 2013». – м. Дніпропетровськ. – 27-28 березня 2013 р.

2012

Проверка соответствия фактической границы земельного участка и его границы согласно с государственным актом на право собственности / В.А. Рябчий, В.В. Рябчий // Материалы VІ Международной научно-практической конференции «Управление земельно–имущественными отношениями», Пенза, 27–28 ноября 2012 г. – С. 157–159.

Особенности описания и согласования границ земельных участков / Н.В. Трегуб, Ю.Е. Хомяк // Материалы VІ Международной научно–практической конференции «Управление земельно-имущественными отношениями», Пенза, 27–28 ноября 2012 г. – С. 177–180.

Особливості визначення та узгодження меж суміжних земельних ділянок / М.В. Трегуб // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези доповідей. – в 2–х частинах. – Ч.2. – К.: КНУБА, 2012. – С. 90.

Проблеми тлумачення терміну встановлення меж земельних ділянок / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 24–27 жовтня 2012 р. – С. 99–101.

Вплив метричної інформації державного земельного кадастру на реалізацію прав на земельні ділянки / М.В. Трегуб // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 24–27 жовтня 2012 р. –С. 96–98.

Зміст і складові кадастрового плану земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 24–27 жовтня 2012 р. – С. 92–95.

Сучасні проблеми відновлення меж земельних ділянок / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник матеріалів ХVІІ науково-технічного симпозіуму „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології, Алушта, 10–15 вересня 2012 р. – С. 229–232.

Створення тематичного шару в автоматизованій системі Державного земельного кадастру для коригування метричної інформації / М.В. Трегуб // Збірник матеріалів ХVІІ науково-технічного симпозіуму „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології”, Алушта, 10–15 вересня 2012 р. – С. 204–205.

Вплив землевпорядної термінології на раціональне управління земельними ресурсами міст / В.В. Рябчій., Ю.Є. Хомяк // Збірник матеріалів ХVІІ науково-технічного симпозіуму „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології”, Алушта, 10–15 вересня 2012 р. – С. 201–203.

Використання геодезичного моніторингу з метою запобігання зсувних процесів у м. Дніпропетровську / О.Л. Горбатих // Матеріали ІІ Науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська», Дніпропетровськ, 17 травня 2012.

Забезпечення ефективного та раціонального управління земельними ресурсами міста / Ю.Є. Хомяк // Матеріали II науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровськ», Дніпропетровськ, 17 травня 2012.

Деякі пропозиції щодо врахування існуючих огорож при проектуванні меж земельних ділянок / О.Є. Янкін // Збірник праць ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2012», Дніпропетровськ, 29 березня 2012 р. – С.151–152.

Особливості формування метричної інформації державного земельного кадастру / М.В. Трегуб // Збірник праць ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2012», Дніпропетровськ, 29 березня 2012 р. – С.147–148.

Аналіз змісту та тлумачення деяких термінів у земельному законодавстві / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій., Ю.Є. Хомяк // Збірник праць ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2012», Дніпропетровськ, 29 березня 2012 р. – С. 143–144.

Застосування геодезичного моніторингу ефективності захисних споруд та стану схилів балок з метою запобігання зсувних процесів / А.В. Зуска, О.Л. Горбатих // Збірник праць ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2012», Дніпропетровськ, 29 березня 2012 р. – С.137–138.

Аналіз точності проекту полігонометричних ходів залежно від їх форми, довжини та точності вимірів / А.В. Зуска, В.О. Вашуркін // Збірник праць ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2012», Дніпропетровськ, 29 березня 2012 р. – С.135–136.

Аналіз реалізації акредитаційних вимог щодо кадрового забезпечення навчального процесу / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Тези доповідей науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування», Дніпропетровськ, 15–16 березня 2012 р. – С. 238–240.

Перспективные технологии добычи руд в глубоких карьерах с минимальными энергетическими затратами / Е.В. Бабий, М.С. Четверик // Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д.О., 2012.– С. 97–98.

2011

Особливості вживання поняття “топологічна цілісність кадастрових даних” в державному земельному кадастрі / М.В. Трегуб // Матеріали наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези доповідей. – В 2–х частинах. – Ч.2. – К.: КНУБА, 2011. – С. 90.

Про досвід підвищення кваліфікації на кафедрі геодезії / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу», Дніпропетровськ, 12–13 травня 2011 р. – С. 176–177.

Практична підготовка майбутніх інженерів-землевпорядників / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу», Дніпропетровськ, 12–13 травня 2011 р. – С. 177.

Шляхи вирішення проблеми невідповідності фактичної площі земельної ділянки з даними її технічного паспорту / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Матеріали науково-практичної конференції «Нові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій», Київ, 10–13 травня 2011 р. – С. 14–16.

Про визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / М.В. Трегуб, В.В. Рябчій, О.Л. Бойко // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА–2011», Київ, 19–21 квітня 2011 р. т. ІV. – С. 28.31–28.35.

Аналіз змісту і призначення кадастрового плану / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О.Л. Бойко // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА–2011», Київ, 19–21 квітня 2011 р., т. ІV. – С. 28.24–28.30.

2010

Пропозиції щодо визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 28–30 жовтня 2010 р. – С. 58 – 61.

Аналіз впливу рельєфу на визначення площ великих земельних ділянок/ В.В. Рябчій, М.В. Трегуб // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», Ужгород, 28–30 жовтня 2010 р. – С. 20–23.

История кафедры геодезии Национального горного университета / О.Г. Бондарук, В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Материалы Международного форума «Геодезическое образование – история, настоящее и будущее», Москва, 25–26 мая 2010 г. – С.

Национальный горный університет / О.Г. Бондарук, В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Материалы Международного форума «Геодезическое образование – история, настоящее и будущее», Москва, 25–26 мая 2010 г. – С.

Технология предобогащения руды в карьере как ресурсосберегающая технология / К.В. Бабій, М.С. Четверик, М.А. Синенко // Материалы Юбилейной ХХ Международной научной школы. – Сімферополь, 2010. – С. 361–363.

Технологія передзбагачення руди в кар’єрі як напрям зниження негативного впливу на навколишнє середовище / К.В. Бабій // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Кривий Ріг, 2010.– С. 97–98.

Возможности метода ЗС при решении разведочных и экологических задач / А.П. Гойчук // Матеріали міжнародної конференції "Форум гірників – 2010". – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – С.

Metods of rationalization of land use / М.В. Трегуб // Матеріали V міжнародної студентської наукової конференції «Розширюючи обрії 2010», 22–23 квітня 2010 р. – Д.: Національний гірничий університет. – С.

2009

Проблема установления границ смежных земельных участков при их приватизации / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Материалы V Международной научно-практической конференции «Управление земельно-имущественными отношениями», Пенза, 18–19 ноября 2009 г. – С. 175–178.

Аналіз ефективності протизсувних споруд на схилах балок на підставі результатів геодезичних спостережень / А.В. Зуска, О.Г. Бондарук // Міжнародна науково-технічна конференція ”Форум гірників – 2009”, 30 вересня – 3 жовтня, 2009. – Д.: Національний гірничий університет.

Web mapping: advantages or disadvantages / М.В. Трегуб // Матеріали IV міжнародної студентської наукової конференції «Розширюючи обрії 2009», 26–27 березня 2009 р. – Д.: Національний гірничий університет.

2008

Районування зсувних схилів на основі геометризації взаємозвязку між параметрами зміщень і атмовферними опадами  / А.В. Зуска,  Ю.О.Заболотна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Маркшейдерське забезпечення геотехнологій». – м. Дніпропетровськ, 15-16 травня 2008 р. – С. 70-73.

Kataster der Belasteten Stan–dorte / М.В. Трегуб // Матеріали III міжнародної студентської наукової конференції «Розширюючи обрії 2008» 3–4 квітня 2008 р. – Д.: Національний гірничий університет.

GPS system. Overcoming the errors / М.В. Трегуб // Матеріали III міжнародної студентської наукової конференції «Розширюючи обрії 2008» 3–4 квітня 2008 р. – Д.: Національний гірничий університет.

GPS technologies: benefits or losses / М.В. Трегуб // Збірник наукових студентських робіт за матеріалами V міжнародної студентської наукової конференції «Європейські мови–2007, інновації та розвиток» листопад 2007 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – С. 57–58.

Use of Web mapping as a part of digital cartography / М.В. Трегуб // Матеріали VI міжнародної студентської наукової конференції «Європейські мови–2008, інновації та розвиток» грудень 2008 р. – Д.: Національний гірничий університет.

Связь формы контура вертикального ствола и устойчивости его крепи / С.Н. Гапеев, А.Е. Янкин, И.В. Сидельник // Тезисы докладов 2-й Международной научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов «Перспективы освоения подземного пространства». Днепропетровск, 2008 г.

 

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Дистанційний курс «Основи теорії спотворень» з дисципліни «Картографія», розроблений на базі платформи Мoodle / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій, Ю.Є. Хомяк // Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 64 с. http://dc.nmu.org.ua/moodle//course/category.php?id=28.

Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій / А.В. Зуска, Ю.Є. Хомяк // Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 54 с.

Основи теорії ймовірностей та математичної статистики для геодезистів: Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 244 с.

Застосування теорії корелатного способу до вирівнювання геодезичних мереж (гриф МОН України) / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 218 с.

Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Основи інженерної геодезії» / А.В. Зуска, О.Г. Бондарук, О.Є. Янкін // Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 25 с.

Дистанційний курс «Основи теорії спотворень» з дисципліни «Картографія», розроблений на базі платформи Lotus Learning Space / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій // Д.: Національний гірничий університет, 2008. http://172.16.14.200:1352/lspace/teorspotv/schedule.nsf?OpenDatabase&Login=1%20%22%20Target%20=%20%22_top.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» / О.Г. Бондарук, А.В. Зуска / Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 35 с.

Теорія похибок вимірювань (гриф МОН України) / В.А.Рябчій, В.В. Рябчій./ Д.: Національний гірничий університет, 2006. – 166 с.

Cours de Geodesie: Polycopie des cours a l’usage des etudiants du projet franco-ukrainien (en francais) / G. Antipenko, V. Ryabchiy / Дніпропетровськ: ПДАБА, 2002. – 166 с.


   
© 2006-2020 Інформація про сайт