Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Сума балів

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90-100

A

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

74-81

C

64-73

D

задовільно

60-63

E

35-59

FX

незадовільно

не зараховано

0-34

F

© 2006-2018 Інформація про сайт