Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рейтингова

Інституційна

Екзамен, диференційований залік

90-100

Відмінно/Excellent

74-89

Добре/Good

60-73

Задовільно/Satisfactory

0-59

Незадовільно/Fail

© 2006-2020 Інформація про сайт